Általános Szerződési Feltételek

  1. Alkalmazási terület, a szerződés tárgya

1.1 Az alábbi általános szerződési feltételek a Regit GmbH, Heinkelstr. 1, 93049 Regensburg („Szolgáltató”) és ügyfelei közötti jogügyletekre vonatkoznak. Az általános szerződési feltételek a német polgári törvénykönyv (BGB) 13. paragrafusa értelmében vett fogyasztókra alkalmazandók, amennyiben nem történik kifejezett utalás arra, hogy ezek csak vállalati ügyfelekkel szemben alkalmazandók. A német polgári törvénykönyv (BGB) 13. paragrafusa értelmében vett fogyasztó minden olyan természetes személy, aki olyan célokból köt jogügyletet, amelyek túlnyomórészt nem kereskedelmi vagy önálló szakmai tevékenységének számítanak.

1.2 Kifejezetten tiltakozunk az Ügyfelek eltérő szerződési feltételeinek használata ellen. Ezek csak abban az esetben alkalmazandók, ha és amennyiben azok alkalmazásához kifejezetten hozzájárultunk.

1.3. A jelen általános szerződési feltételek a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat és a szolgáltatások ügyfelek általi használatát szabályozzák.

2 A szerződés tárgya

A Szolgáltató egy internetes portált üzemeltet a mautpilot.de oldalon Ausztria területén meghatározott időtartamokra és útszakaszokra érvényes autópálya matricák, illetve útszakaszdíj-jegyek rendelkezésre bocsátása céljából. Ezek lehetnek pl. 10 napos matricák, 2 hónapos matricák, éves matricák vagy útdíj-jegyek (pl. Brenner autópálya stb.). A szerződés tárgya a portálon rendelkezésre bocsátott funkciók használata és a rendelkezésre bocsátott funkciókon keresztül lehívható adatok lehívása.

3 Szerződéskötés

3.1 A visszterhes szerződés megrendelés és a megrendelés elfogadása révén jön létre. A megrendelés elfogadása kizárólag a Szolgáltató által a mindenkori adatok rendelkezésre bocsátásával történik.

3.2 Áruk és szolgáltatások megjelenítése a Szolgáltató weboldalán nem szerződéskötésre vonatkozó ajánlatot, hanem az Ügyfél ajánlatadásra történő felhívását jelenti (invitatio ad offerendum). Csak a rendelési folyamat befejezése a „Kosár” területen az ügyféladatok megadása után a „Fizetésköteles rendelés” rendelési felületre kattintva jelent jogilag kötelező érvényű ajánlatot a szerződéskötésre az Ügyfél részéről (megrendelés). Addig az Ügyfélnek bármikor lehetősége van megszakítani a rendelési folyamatot és módosításokat végezni. A Szolgáltató a rendelés beérkezését haladéktalanul visszaigazolja egy átvételt igazoló e-mailben. Az átvétel visszaigazolása nem jelenti a szerződés elfogadását.

3.3 A díjazás összege a portálon a megrendelés időpontjában közzétett árinformációkból adódik.

3.4 A Szolgáltató weboldalán megjelenített szolgáltatások köre alapvetően csak rendelkezésre álló árukat és szolgáltatásokat tartalmaz. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy egyedi esetekben ellenőrizze a rendelkezésre állást a rendelés beérkezésekor, és haladéktalanul tájékoztatja az ügyfelet, illetve azonnal visszatéríti az Ügyfél által már teljesített kifizetéseket, ha a megrendelt szolgáltatás esetleg nem áll rendelkezésre.

3.5 A szerződés nyelve német. A szerződés szövege nem kerül elmentésre. Ezen az oldalon bármikor megtekintheti az általános szerződési feltételeket. A rendelési adatokat elküldjük e-mailben az Ügyfélnek. A rendelési folyamat befejezése után biztonsági okokból az interneten keresztül már nem érhetők el a rendelési adatok.

4 Elállási jog

Kizárólag a német polgári törvénykönyv (BGB) 13. paragrafusa értelmében vett fogyasztó ügyfelekre, vagyis minden olyan természetes személyre, aki olyan célokból köt jogügyletet, amelyek túlnyomórészt nem kereskedelmi vagy önálló szakmai tevékenységének számítanak, az alábbiak érvényesek:

a) Elállási jog

Önnek jogában áll tizennégy napon belül minden indoklás nélkül elállni a szerződéstől.

Az elállási határidő a szerződéskötéstől számított tizennégy nap.

Az elállási jog gyakorlásához egy egyértelmű nyilatkozat (pl. postai úton elküldött levél, fax vagy e-mail) útján tájékoztatnia kell minket (Regit GmbH, Heinkelstr. 1, 93049 Regensburg, e-mail: legal@mautpilot.hu) a jelen szerződéstől való elállásra vonatkozó döntéséről. Erre a célra használhatja a mellékelt elállási űrlap mintát, de nem kötelező.

Az elállási határidő betartásához elegendő, ha az elállási jog gyakorlásáról szóló értesítést az elállási határidő lejárta előtt küldi el.

b) Az elállás következményei

Ha eláll a szerződéstől, akkor minden kifizetést, amelyet Öntől kaptunk, a szállítási költségekkel együtt (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek az általunk kínált legolcsóbb standard szállítási módtól eltérő egyéb szállítási mód választásából erednek), haladéktalanul és legkésőbb a jelen szerződéstől való elállásról szóló értesítés kézhezvételétől számított tizennégy napon belül, visszatérítünk Önnek. Ehhez a visszafizetéshez ugyanazt a fizetőeszközt használjuk, mint amelyet Ön használt az eredeti tranzakció során, kivéve, ha Önnel kifejezetten másról állapodtunk meg. A visszafizetésért semmilyen esetben nem számolunk fel díjat.

Amennyiben Ön azt kérte, hogy a szolgáltatások teljesítése az elállási határidő alatt kezdődjön el, akkor Önnek egy méltányos összeget kell fizetnie nekünk, amely megfelel az addig az időpontig nyújtott szolgáltatások arányának a szerződésben előirányzott szolgáltatások teljes terjedelméhez képest, amikor tájékoztatott minket a jelen szerződés vonatkozásában az elállási jog gyakorlásáról.

c) Az elállási jog idő előtti megszűnése

Az elállási jog idő előtt megszűnik, ha a szolgáltatást teljes körűen teljesítettük, és csak akkor kezdtük el a szolgáltatás teljesítését, miután Ön ehhez kifejezett hozzájárulását adta és ugyanakkor megerősítette annak tudomásul vételét, hogy a szerződés teljes körű teljesítése esetén Ön elveszíti elállási jogát.

Az elállási jogra vonatkozó tájékoztatás vége

5 Árak; Fizetési feltételek; Szállítási feltételek; Kártérítés

5.1 Az árak tartalmazzák az ASFINAG autópályadíjait (az ASFINAG meghatározott időtartamra és útszakaszra érvényes útdíjai a https://www.asfinag.at/maut-vignette/vignette/ és a https://www.asfinag.at/maut-vignette/streckenmaut/tarife/ oldalon találhatók), valamint egy szolgáltatási díjat a Szolgáltató szolgáltatásáért, valamint a gyors rendelkezésre állásért és a törvényben előírt mindenkori forgalmi adót.

5.2 Eltérő megállapodás hiányában a fizetendő összegeket egy előírásoknak megfelelő számla kézhezvételétől számított hét naptári napon belül a számla összegének a számlán feltüntetett számlaszámra történő átutalásával kell megfizetni.

5.3 Eltérő megállapodás hiányában a kézbesítés kizárólag digitális formában a digitális matricának/útszakasz-jegynek az adott útszakasz-üzemeltetőnél történő regisztrálásával és egy e-mail küldésével az Ügyfél által megadott e-mail címre történik. A küldés ingyenes.

5.4 A számla kizárólag elektronikusan PDF formátumban kerül kiállításra és elküldésre. A felhasználó elfogadja, hogy elektronikus számlát kap. A számlák első elektronikus kiállítása és az online számla másolatok lehívása ingyenes. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy egy esetleges számlamásolat papírformátumban történő kiállításáért kezelési díjat számoljon fel.

5.5. Amennyiben az Ügyfél az elállási jog gyakorlása esetén kártérítéssel tartozik az elállás bejelentéséig nyújtott szolgáltatásért, akkor a kártérítést időarányosan számoljuk fel (30 napos hónapra és 360 napos évre vonatkozóan; „banki módszer”), vagyis az áraink alapján az elállásig eltelt érvényességi időtartamtól függően.

6 A portálon elérhető tartalmak használatának joga

6.1 Amennyiben a jelen általános szerződési feltételekben vagy a portálon egy további felhasználás nem kifejezetten megengedett, vagy ha a portálon egy megfelelő funkció (pl. letöltés gomb) révén nem lehetséges, harmadik fél meglévő jogainak sérelme nélkül

6.1.1. a portálon elérhető tartalom kizárólag személyes célokra online hívható le és jeleníthető meg;

6.1.2. a portálon elérhető tartalmat – sem teljesen, sem részben – nem szabad átdolgozni, megváltoztatni, lefordítani, bemutatni vagy előadni, közzé tenni, nyilvánosan kiállítani, sokszorosítani vagy terjeszteni. Szintén tilos a szerzői jogra vonatkozó közlemények, logók és egyéb ismertetőjelek, illetve védjegyre vonatkozó megjegyzések eltávolítása vagy megváltoztatása.

6.2 Harmadik fél meglévő jogainak sérelme nélkül a megfelelően letöltött, ill. kinyomtatott tartalomra minden esetben egy időben nem korlátozott és nem kizárólagos használati jogot biztosítunk a saját, nem kereskedelmi célokra történő használatra. Egyebekben a tartalomra vonatkozó minden jog az eredeti jogtulajdonosnál marad. Ez nem érinti a törvényben rögzített kötelező jogokat.

7 A felelősség korlátozása a fizetésköteles szolgáltatások tekintetében

7.1 A Szolgáltató korlátlanul felel a Szolgáltató vagy törvényes képviselője, vezető alkalmazottai vagy a teljesítéshez igénybe vett egyszerű segítség által szándékosan vagy súlyos gondatlanságból okozott károkért.

7.2 A Szolgáltató nem vállal felelősséget a csupán lényegtelen szerződéses kötelezettségek enyhe gondatlan megszegése esetén.

7.3 Egyebekben a Szolgáltató felelőssége az enyhe gondatlanságból okozott károkért azokra a károkra korlátozódik, amelyekkel jellemzően számolni kell az adott szerződéses jogviszony keretében (a szerződésre jellemző előre látható károk). Ez vonatkozik a Szolgáltató törvényes képviselője, vezető alkalmazottai vagy a teljesítéshez igénybe vett egyszerű segítség enyhe gondatlanságából adódó kötelezettségszegés esetén is.

7.4 A fenti felelősségkorlátozás nem vonatkozik csalárdság esetén, testi sérülés, ill. személyi sérülés esetén, a garanciák megsértésére, valamint a termékfelelősségből eredő igényekre.

8 Záró rendelkezések

8.1 Amennyiben ezen általános szerződési feltételek nem rendelkeznek kifejezetten másként, minden nyilatkozatot szöveges formában kell megtenni.

8.2 Az Ügyféllel kötött szerződés és ezek az általános szerződési feltételek a Német Szövetségi Köztársaság jogának hatálya alá tartoznak, az ENSZ áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló egyezményének (Convention of Contracts for the International Sales of Goods, CISG), valamint a nemzetközi magánjog kizárásával. Ez nem érinti a jogválasztás korlátozására és különösen azon állam kötelező előírásainak alkalmazhatóságára vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket, amelyben az Ügyfél, mint fogyasztó szokásos tartózkodási helye van.

8.3 Kizárólag vállalati ügyfelekre vonatkozik: A jelen általános szerződési feltételekből eredő minden vitás ügy kizárólagos illetékességi helye, amennyiben egy ilyen joghatósággal kapcsolatos megállapodás megengedett, a Szolgáltató székhelye.

8.4 Az Európai Bizottság a http://ec.europa.eu/consumers/odr . címen online vitarendezési platformot biztosít. E-mail címünk: legal@mautpilot.hu

8.5 Nem vagyunk kötelesek vagy hajlandóak részt venni a fogyasztói jogviták rendezéséről szóló törvény (VSBG) szerinti vitarendezési eljárásban.

Elállási űrlap minta

(Ha szeretne elállni a szerződéstől, kérjük, töltse ki ezt az űrlapot és küldje vissza.)

– Regit GmbH, Heinkelstr. 1, 93049 Regensburg részére, e-mail: legal@mautpilot.hu;

– Ezennel elállok/elállunk (*) az általam/általunk (*) kötött, a következő áruk vásárlásáról (*)/a következő szolgáltatások (*) nyújtásáról szóló szerződéstől

– Rendelés napja: (*)/Kézhezvétel napja (*)

– Fogyasztó neve

– Fogyasztó értesítési címe

– Fogyasztó aláírása (csak papaíralapú értesítés esetén)

– Dátum

(*) Kérjük, törölje a nem megfelelőt.

 

Státusz: 17.03.2022