Adatvédelmi szabályzat

Általános

Az adatvédelmi törvények betartása nemcsak jogi kötelezettség a Regit GmbH számára, hanem a bizalom fontos tényezője is. Az alábbi adatvédelmi előírásokkal ezért szeretnénk Önt átlátható módon tájékoztatni az Öntől gyűjtött és ezen a weboldalon feldolgozott személyes adatok típusáról, terjedelméről és céljáról, valamint az Ön jogairól.

 

Az adatfeldolgozásért való felelősség

A Regit GmbH, Heinkelstr. 1, 93049 Regensburg (a továbbiakban: "mi"), mint a www.mautpilot.hu weboldal üzemeltetője, az EU általános adatvédelmi rendelet (DSGVO = GDPR) 4. cikkének 7. pontja szerinti felelős fél. Ha bármilyen kérdése van, forduljon a legal@mautpilot.hu címre.

Adatvédelmi tisztviselő

Süddeutsche Datenschutzgesellschaft mbH

Kapcsolattartó személy: Maximilian Mayer

Von-Brettreich-Strasse 4

93049 Regensburg

Mail: verwaltung@sddsg.de

 

Az érintettek jogai

Az Ön mint érintett jogai

Érintettként az alábbi jogok illetik meg Önt velünk szemben a személyes adataival kapcsolatban. Megvan:

 • A DSGVO 15. cikkével összhangban többek között a feldolgozott adatkategóriákról, az adatkezelés céljairól, a tárolási időszakról és a címzettekről való tájékoztatáshoz való jog.
 • A pontatlan vagy hiányos adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez való jog a DSGVO 16. és 17. cikkével összhangban.
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog a DSGVO 18. cikkének feltételei szerint.
 • A DSGVO 21. cikkének (1) bekezdése szerinti tiltakozási jog az adatkezelés ellen, amennyiben az adatkezelésre jogos érdek alapján került sor.
 • A DSGVO 7. cikkének (3) bekezdése értelmében a megadott hozzájárulás visszavonásának joga a jövőre nézve.
 • Az adatok egységes formátumban történő hordozhatóságához való jog a DSGVO 20. cikke szerint.
 • A DSGVO 22. cikke értelmében Önnek joga van ahhoz, hogy ne terjedjen ki olyan, kizárólag automatizált feldolgozáson alapuló döntés hatálya alá, amely Önt érintő joghatással jár, vagy hasonlóan jelentős mértékben érinti Önt. Ez magában foglalja a DSGVO 4. cikkének 4. pontja szerinti profilalkotást is.
 • Önnek joga van ahhoz is, hogy a DSGVO 77. cikke szerint panaszt tegyen személyes adatainak általunk történő feldolgozásával kapcsolatban egy adatvédelmi felügyeleti hatóságnál, különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy az állítólagos jogsértés helye szerinti tagállamban.

Eljárás

Ha Ön a DSGVO szerinti jogait érvényesíti velünk szemben, akkor a követelésének teljesítése érdekében feldolgozzuk az Ön által az eljárás során megadott adatokat.

Ezt követően az Ön által nekünk továbbított adatokat és az általunk cserébe Önnek továbbított adatokat dokumentációs céllal a törvényes elévülési idő (3 év) lejártáig tároljuk.

Az adatok feldolgozásának és tárolásának jogalapja a DSGVO 6. cikk (1) bekezdés 1. pontjának f) alpontja (az adatfeldolgozáshoz fűződő jogos érdek). A jogos érdek abból a kötelezettségünkből fakad, hogy eleget tegyünk az Ön kérésének, valamint abból az igényből, hogy egy esetleges bírságolási eljárásban felmenthessük magunkat annak bizonyításával, hogy megfelelően eleget tettünk az Ön kérésének.

A DSGVO 21. cikkének feltételei szerint bármikor tiltakozhat az adatai jogos érdekünk alapján történő feldolgozása ellen. Ehhez kérjük, használja az impresszumban megadott elérhetőségeket. Szeretnénk azonban felhívni a figyelmet arra, hogy az Ön adatainak feldolgozása az érintett jogainak való megfelelés bizonyítása érdekében a DSGVO 21. cikkének (1) bekezdése értelmében kötelező, mivel más bizonyítási eszközök nem léteznek vagy nem ugyanolyan alkalmasak.

Adatvédelmi intézkedések

Weboldalunkat és egyéb rendszereinket - és így az Ön adatait is - technikai és szervezési intézkedésekkel védjük az elvesztés, megsemmisítés, illetéktelenek általi hozzáférés, módosítás vagy terjesztés ellen. Az Ön személyes adatait az interneten keresztül titkosított formában továbbítjuk. Ehhez a TLS (Transport Layer Security) kódolási rendszert használjuk.

Az interneten keresztül történő információátvitel azonban soha nem teljesen biztonságos, ezért nem tudjuk 100%-ban garantálni a weboldalunkról továbbított adatok biztonságát.

 

Az adatfeldolgozás módozatai

 

A személyes adatok forrásai és kategóriái

Az Ön személyes adatait annyiban kezeljük, amennyiben ez szükséges a köztünk és Ön között fennálló szerződéses kapcsolat létrehozásához, tartalmához vagy módosításához (leltározási adatok). A leltározási adatok különösen lehetnek: Név, cím, elérhetőségi adatok (postacím, telefon, e-mail cím), születési dátum stb.

Ezenkívül feldolgozzuk az Ön használati adatait. A használati adatok olyan adatok, amelyek az Ön viselkedéséből származnak, amikor webes ajánlatunkat és szolgáltatásainkat használja, különösen az Ön IP-címe, a weboldalunkon tett látogatásának kezdete és vége, valamint a weboldalunkon elért tartalmakra vonatkozó információk.

A fent említett adatokat vagy közvetlenül Öntől gyűjtjük (pl. a weboldal meglátogatásával), vagy - az adatvédelmi törvények által megengedett mértékben - harmadik felektől vagy nyilvánosan hozzáférhető forrásokból (pl. kereskedelmi és egyesületi nyilvántartások, sajtó, média, internet).

Adattovábbítás az EU-n kívüli harmadik országokba

Az Öntől vagy Önről kapott összes információt általában az Európai Unión belüli szervereken dolgozzuk fel. Az Ön adatait csak akkor továbbítjuk harmadik országokba vagy dolgozzuk fel harmadik országokban az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül, ha ezt törvény írja elő vagy engedélyezi, ha a harmadik országban megfelelő szintű adatvédelem biztosított, vagy ha az EU úgynevezett szabványos adatvédelmi záradékai alapján szerződéses kötelezettségek állnak fenn.

Felhívjuk figyelmét, hogy az USA úgynevezett nem biztonságos harmadik ország. Ha személyes adatokat továbbítanak az Egyesült Államokba, fennáll annak a veszélye, hogy az amerikai biztonsági hatóságok a "Cloud Act" értelmében hozzáférhetnek ezekhez az adatokhoz. Az uniós polgároknak nincs hatékony jogorvoslati lehetőségük ezekkel az intézkedésekkel szemben sem az Egyesült Államokban, sem az EU-ban.

Adattovábbítás, megrendelések feldolgozása

Személyes adatait soha nem adjuk ki harmadik félnek engedély nélkül. Az Ön adatait azonban harmadik félnek is átadhatjuk, különösen akkor, ha Ön hozzájárult az adatok átadásához, ha az adatok átadása jogi kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges, vagy ha jogi rendelkezések, hatósági vagy bírósági végzések alapján jogosultak vagy kötelesek vagyunk az adatok átadására. Ez magában foglalhatja különösen a bűnüldözési célú, biztonsági célú vagy a szellemi tulajdonjogok érvényesítése érdekében történő közzétételt.

Az Ön adatait külső szolgáltatóknak is továbbíthatjuk, akik a nevünkben és utasításaink szerint dolgozzák fel az adatokat (adatfeldolgozók), hogy egyszerűsítsük vagy tehermentesítsük saját adatfeldolgozásunkat. Minden egyes adatfeldolgozót a DSGVO 28. cikkének megfelelően szerződés köt. Ez különösen azt jelenti, hogy az adatfeldolgozónak elegendő garanciát kell nyújtania arra, hogy az adatfeldolgozó megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre oly módon, hogy az adatkezelés a DSGVO követelményeinek megfelelően történjen, és az Ön mint érintett jogainak védelme biztosított legyen. Az adatfeldolgozók megbízása ellenére az adatvédelmi törvények értelmében továbbra is mi maradunk az Ön személyes adatainak feldolgozásáért felelős adatkezelő.

Az adatfeldolgozás célja

Elvileg csak arra a célra használjuk fel az adatokat, amelyre azokat Öntől gyűjtöttük. Az adatokat más célból tovább kezelhetjük, kivéve, ha ez a másik cél összeegyeztethetetlen az eredeti céllal (DSGVO 5. cikk (1) bekezdés c) pont).

Tárolási időszak

Hacsak másként nincs részletesen meghatározva, az Öntől gyűjtött adatokat csak addig tároljuk, amíg az adott célhoz szükséges, kivéve, ha az adatok megőrzésére vonatkozó jogi kötelezettségek, pl. kereskedelmi vagy adójogszabályok, megakadályozzák a törlést.

 

Egyedi feldolgozási tevékenységek

A következőkben szeretnénk a lehető legátláthatóbban bemutatni Önnek, hogy milyen adatokat milyen alkalommal, milyen alapon és milyen célból dolgozunk fel Önről.

Szerver naplófájlok

Minden alkalommal, amikor egy webhelyet meghívnak, és minden alkalommal, amikor adatokat kérnek le egy szerverről, automatikusan általános információkat továbbítanak az adatokat szolgáltató szervernek. Ez az adattovábbítás automatikus, és alapvető része az interneten lévő eszközök közötti kommunikációnak.

Az alapértelmezés szerint továbbított adatok többek között a következő információkat tartalmazzák: Az Ön IP-címe, a használt böngészőre és operációs rendszerre vonatkozó termék- és verzióinformációk (ún. user agent), az internetes oldal, amelyről a hozzáférés történt (ún. referer), a kérés dátuma és időpontja (ún. timestamp). Ezen kívül a http-státusz és az átvitt adatok mennyisége is rögzítésre kerül a kérés részeként.

Ezeket az információkat a szerver naplózza, egy táblázatban tárolja, és rövid ideig ott tárolja (úgynevezett szervernaplófájlok). E naplófájlok elemzésével képesek vagyunk a weboldal hibáinak felderítésére és utólagos kiküszöbölésére, a weboldal bizonyos időszakokban történő kihasználtságának meghatározására, és ennek alapján kiigazítások vagy fejlesztések elvégzésére, valamint a szerver biztonságának biztosítására azáltal, hogy nyomon tudjuk követni, hogy melyik IP-címről indítottak támadást a szerverünk ellen.

Az Ön IP-címét csak a weboldal használatának idejére tároljuk, majd azonnal töröljük, vagy rövidítéssel részben felismerhetetlenné tesszük. A fennmaradó adatokat korlátozott ideig (általában 7 napig) tárolják.

A szervernaplófájlok használatának jogalapja a DSGVO 6. cikk (1) bekezdés 1. pontjának f) alpontja (az adatfeldolgozáshoz fűződő jogos érdek). A jogos érdek a weboldalunk működéséhez és karbantartásához szükséges, ahogyan azt fentebb kifejtettük. A DSGVO 21. cikkének feltételei szerint bármikor tiltakozhat az adatai jogos érdekünk alapján történő feldolgozása ellen. Ehhez kérjük, használja az impresszumban megadott elérhetőségeket. Szeretnénk azonban előre felhívni a figyelmet arra, hogy az Ön adatainak a szervernaplófájlokban történő feldolgozása a DSGVO 21. cikkének (1) bekezdése értelmében kötelező, mivel ellenkező esetben a weboldal egyáltalán nem üzemeltethető.

 

Sütik és webes tárolás

Weboldalunk felhasználóbarátságának javítása érdekében úgynevezett "sütiket" vagy az Ön böngészőjének "webes tárolóját" használjuk.

 

Sütik

Mik a sütik

Nagyon leegyszerűsítve, a cookie egy kis szöveges fájl, amely a meglátogatott webhelyekről tárol adatokat. A sütiket sokféleképpen lehet használni. Például tárolhatnak egyfajta "felhasználói profilt", azaz olyan dolgokat, mint az Ön által preferált nyelv és egyéb oldalbeállítások, amelyekre a weboldalunknak szüksége van ahhoz, hogy bizonyos szolgáltatásokat nyújthasson Önnek. A cookie-fájl az Ön végberendezésén tárolódik, és segíthet nekünk abban is, hogy felismerjük Önt, amikor visszatér a weboldalunkra.

A sütik azt is lehetővé tehetik számunkra, hogy információkat kapjunk az Ön által a weboldalon végzett preferált tevékenységekről, lehetővé téve számunkra, hogy weboldalunkat az Ön egyéni érdeklődési köréhez igazítsuk, vagy akár növeljük a weboldalon való navigáció sebességét.

Hogyan kerülheti el a sütiket

A sütiket bármikor törölheti manuálisan a böngésző biztonsági beállításaiban.

A böngésző megfelelő beállításával azonban megakadályozhatja, hogy a sütik egyáltalán tárolásra kerüljenek. Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy előfordulhat, hogy nem tudja majd teljes mértékben használni a weboldalunk összes funkcióját, vagy hogy a weboldal megjelenítésében és használatában hibák fordulhatnak elő.

Harmadik féltől származó sütik

Lehetséges, hogy harmadik fél szolgáltatók, amelyek segítségével honlapunkat tervezzük és üzemeltetjük, különösen az úgynevezett plug-inek segítségével (lásd alább a "Harmadik fél szolgáltatásai" című fejezetben), önállóan tárolják saját cookie-jaikat az Ön végberendezésén. Ha csak a saját cookie-jainkat kívánja elfogadni, de a harmadik féltől származó cookie-kat nem, akkor a megfelelő böngészőbeállítás "Harmadik féltől származó cookie-k blokkolása" kiválasztásával megakadályozhatja ezen cookie-k tárolását.

Milyen sütiket használunk

Az alábbi listából pontosan láthatja, hogy milyen sütiket használunk.

Jogalap

A weboldal működéséhez feltétlenül szükséges cookie-k (pl. bevásárlókosár cookie, munkamenet cookie) használatának jogalapja a DSGVO 6. cikk (1) bekezdés 1. mondat 1. f) pontja (az adatkezeléshez fűződő jogos érdek). A jogos érdek abból fakad, hogy szükségünk van arra, hogy működőképes weboldalt tudjunk Önnek kínálni. A sütikre azért van szükség, mert a jelenlegi internetes technológia szerves részét képezik, és sütik nélkül a jelenlegi weboldalak számos funkciója nem lenne elérhető. Ezért sütikre van szükségünk ahhoz, hogy az Ön kérésére a webhelyet biztosítani tudjuk.

A DSGVO 21. cikkének feltételei szerint bármikor tiltakozhat az adatai jogos érdekünk alapján történő feldolgozása ellen. Ehhez kérjük, használja az impresszumban megadott elérhetőségeket.

Szeretnénk azonban felhívni a figyelmet arra, hogy az Ön adatainak bizonyos sütikben történő feldolgozása a DSGVO 21. cikk (1) bekezdése értelmében kötelező, mivel ellenkező esetben a weboldal egyáltalán nem működtethető, és nincs technikai lehetőségünk arra, hogy bizonyos egyedi végberendezéseken megakadályozzuk a sütik beállítását. Ezt azonban a böngészőjében maga is megteheti. Az ezzel kapcsolatos további információkért tekintse meg a böngészőjéhez tartozó utasításokat.

A weboldal működéséhez nem feltétlenül szükséges sütik használatának jogalapja a DSGVO 6. cikk (1) bekezdés 1. mondat 1. a) pontja (az érintett személy hozzájárulása). Amikor Ön először lép be a weboldalra, a képernyőn megjelenő üzenetben kérjük hozzájárulását a nem feltétlenül szükséges sütik használatához. Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását a jövőre nézve, ha töröl minden sütit a böngészőjéből. A böngésző utasításaiban megtudhatja, hogyan végezze el ezt a böngészőjében.

 

Webes tárolás

Mi az a webes tárolás

A webes tárolás a webes alkalmazások olyan technikája, amely az adatokat a webböngészőben tárolja. A webes tárolás a sütik továbbfejlesztéseként egyszerűsíthető, de több szempontból is különbözik tőlük.

A cookie-kkal ellentétben, amelyekhez a szerver és az ügyfél is hozzáférhet, a webes tárolást teljes mértékben az ügyfél irányítja. Ez azt jelenti, hogy az adatok nem kerülnek át a szerverre minden egyes alkalommal, amikor a webhelyet meghívják. A hozzáférés kizárólag helyben, a weboldalon található szkripteken keresztül történik. Konkrétan ez azt jelenti, hogy a weboldalon keresztül harmadik fél hozzáférése a tárolt információkhoz kizárt. A helyben tárolt adatokhoz csak Ön és mi férhetünk hozzá.

Jogalap

A weboldal működéséhez feltétlenül szükséges webes tárolás használatának jogalapja a DSGVO 6. cikk (1) bekezdés 1. pontjának f) alpontja (az adatfeldolgozáshoz fűződő jogos érdek). A jogos érdek abból fakad, hogy szükségünk van arra, hogy működőképes weboldalt tudjunk Önnek kínálni. A webtárhelyre azért van szükség, mert a jelenlegi internetes technológia szerves részét képezi, és nélküle a jelenlegi weboldalak számos funkciója nem lenne elérhető. Ezért a webes tárolásra azért van szükségünk, hogy az Ön kérésére a weboldalt az Ön rendelkezésére bocsássuk.

A DSGVO 21. cikkének feltételei szerint bármikor tiltakozhat az adatai jogos érdekünk alapján történő feldolgozása ellen. Ehhez kérjük, használja az impresszumban megadott elérhetőségeket.

Szeretnénk azonban felhívni a figyelmet arra, hogy az Ön adatainak webes tárolásban történő feldolgozása a DSGVO 21. cikk (1) bekezdése értelmében kötelező lehet, mivel ellenkező esetben a weboldal egyáltalán nem működtethető, és nincs technikai lehetőségünk arra, hogy bizonyos egyedi végberendezéseken megakadályozzuk a használatát. Ezt azonban a böngészőjében maga is megteheti. Az ezzel kapcsolatos további információkért tekintse meg a böngészőjéhez tartozó utasításokat.

A weboldal működéséhez nem feltétlenül szükséges webes tárolás használatának jogalapja a DSGVO 6. cikk (1) bekezdés 1. mondat 1. a) pontja (az érintett személy hozzájárulása). Amikor először lép be a weboldalra, szöveges üzenetben kérjük a hozzájárulását ezen adatok felhasználásához. Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását a jövőre nézve, ha töröl minden sütit a böngészőjéből. A böngésző utasításaiban megtudhatja, hogyan végezze el ezt a böngészőjében.

Kapcsolat

Weboldalunkon lehetőség van arra, hogy közvetlenül kapcsolatba lépjen velünk. A kapcsolatfelvétellel Ön hozzájárul ahhoz, hogy a továbbított adatait (különösen az e-mail címét) feldolgozzuk és tároljuk az Ön kérésének feldolgozása céljából. Ön bármikor tiltakozhat ezen adatkezelés ellen a jövőre nézve. Kérjük, használja elérhetőségeinket az impresszumban. Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy ezután már nem fogjuk feldolgozni a kérelmét.

Az Ön által elküldött adatokat kizárólag a kapcsolatfelvétel céljának eléréséig kezeljük, kivéve, ha a törvényes megőrzési időszakok ennek ellenkezőjét írják elő. Ha a kapcsolatfelvétel célja az adatok érvényesítése Ha a kapcsolatfelvétel célja az érintettek jogainak érvényesítése, akkor az "Az Ön mint érintett jogai" szakasz rendelkezései alkalmazandók.

A következő kötelező információkat kérjük Öntől:

 • Név: Ez az információ azért szükséges számunkra, mert a szakmai levelezés során fontosnak tartjuk a személyes címet. Az Ön adatait kizárólag erre a célra használjuk fel.

Az Ön által a kapcsolatfelvétel során megadott adatok felhasználásának jogalapja a DSGVO 6. cikk (1) bekezdés 1. mondat 1. a) pontja (az érintett hozzájárulása). Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását a jövőre nézve. Ehhez kérjük, használja az impresszumban megadott elérhetőségeket.

A kötelező adatok feldolgozásának jogalapja a DSGVO 6. cikk (1) bekezdés 1. pontjának f) alpontja (az adatfeldolgozáshoz fűződő jogos érdek). A jogos érdekeket a fenti felsorolásban ismertettük Önnel.

A DSGVO 21. cikkének feltételei szerint bármikor tiltakozhat az adatai jogos érdekünk alapján történő feldolgozása ellen. Ehhez kérjük, használja az impresszumban megadott elérhetőségeket.

 

Webshopunk használata

Ha Ön rendelést kíván leadni webáruházunkban, a szerződés megkötéséhez és a megrendelés feldolgozásához feltétlenül szükséges bizonyos adatok megadása. Ezek az adatok, amelyek a feldolgozáshoz elengedhetetlenek, külön jelölve vannak, minden más információ önkéntesen megadható. A megrendelési folyamat során megadott adatokat kizárólag a megrendelés feldolgozása céljából dolgozzuk fel. Ha nem adja meg a szükséges adatokat, az azt eredményezi, hogy a megrendelését nem tudjuk feldolgozni.

A szerződés teljesítéséhez a DSGVO 6. cikk (1) bekezdés 1. mondatának b) pontja szerint kötelező az Ön személyes adatait (jármű rendszámát) továbbítani az Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft (ASFiNAG), Austro Tower, Schnirchgasse 17, 1030 Bécs részére.  

Az ASFiNAG-nál az adatvédelemmel kapcsolatos információk a következő címen találhatók: https://www.asfinag.at/privacy/.

Ezen túlmenően előfordulhat, hogy a megrendelés feldolgozása érdekében szükséges lehet az Ön adatait más harmadik feleknek továbbítani, pl. bankoknak/fizetési szolgáltatóknak, logisztikai cégeknek stb. További információkat fentebb az "Adattovábbítás", lentebb pedig a "Harmadik fél szolgáltatásai" című részben talál.

Az Ön adatainak a megrendelés feldolgozásához történő felhasználásának jogalapja a DSGVO 6. cikk (1) bekezdés 1. pontjának b) alpontja (szerződés teljesítéséhez szükséges adatfeldolgozás). A megrendelési folyamat során Ön által önkéntesen megadott adatok jogalapja a DSGVO 6. cikk (1) bekezdés 1. pontjának a) alpontja (az érintett személy hozzájárulása). Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását a jövőre nézve. Ehhez kérjük, használja az impresszumban megadott elérhetőségeket.

A kereskedelmi és adótörvényi előírások miatt kötelesek vagyunk tíz évig tárolni az Ön címét, fizetési és rendelési adatait. Két év elteltével azonban korlátozzuk a feldolgozást, azaz az Ön adatait csak a jogi kötelezettségeknek való megfelelés érdekében használjuk fel.

Annak érdekében, hogy harmadik felek ne férhessenek hozzá jogosulatlanul az Ön személyes adataihoz, különösen a pénzügyi adatokhoz, a rendelési folyamatot TLS technológiával titkosítjuk.

Az Ön által megadott adatokat azért is feldolgozhatjuk, hogy tájékoztassuk Önt portfóliónk egyéb érdekes termékeiről, vagy hogy technikai információkat tartalmazó e-maileket küldjünk Önnek.

Az Ön kapcsolattartási adatainak e célból történő felhasználásának jogalapja a DSGVO 6. cikk (1) bekezdés 1. pontjának f) alpontja (az adatfeldolgozáshoz fűződő jogos érdek). A jogos érdek abból fakad, hogy érdekes információkat kell küldenünk Önnek ajánlatunkról és vállalatunkról (közvetlen reklám).

A DSGVO 21. cikkének feltételei szerint bármikor tiltakozhat az adatainak a közvetlen reklámozáshoz fűződő jogos érdekünk alapján történő feldolgozása ellen. Ehhez kérjük, használja az impresszumban megadott elérhetőségeket. Önnek az alapdíjak szerinti átviteli költségeken kívül más költségei nem keletkeznek.

 

Harmadik fél szolgáltatásai

Adatfeldolgozásunk egyszerűsítése és weboldalunk funkcionalitásának bővítése érdekében harmadik féltől származó szolgáltatásokat/forrásokat veszünk igénybe, például bővítményeket, külső tartalmakat, szoftvereket vagy más külső szolgáltatókat (szolgáltatásokat). A folyamat során személyes adatok a szolgáltatónak is továbbításra kerülhetnek. Az Ön adatainak védelme érdekében szükség esetén szerződésben köteleztük a szolgáltatókat a DSGVO 28. cikkének megfelelően, hogy az Ön adatait csak a mi utasításainknak megfelelően dolgozzák fel.

Kifejezetten felhívjuk a figyelmet arra, hogy a DSGVO értelmében rendszeresen csak a szolgáltatás által végzett adatgyűjtésért és adattovábbításért vagyunk felelősek, de az adott szolgáltató általi későbbi feldolgozásért nem.

Részletesen a következő szolgáltatásokat használjuk:

Google szolgáltatások

Weboldalunk a Google Ireland Limited ("Google EU"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország vállalat alábbi szolgáltatásait használja. Ez a vállalat az EU-ban a Google LLC ("Google US"), 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA, képviseli.

A szolgáltatások használatával az adatok a Google EU felé, illetve bizonyos körülmények között a Google EU és a Google USA között kerülnek továbbításra. A Google Csoport a továbbított adatokat statisztikai célokra anonimizált felhasználói profilok létrehozása céljából feldolgozhatja. Ha Ön is rendelkezik Google-fiókkal, és be van jelentkezve, a Google az Ön fiókjához rendelheti a továbbított adatokat - akár több eszközön keresztül is. Elvileg nincs befolyásunk erre az adatfeldolgozásra. Ezért az adatfeldolgozásért a Google EU felelős.

A felhasználói adatok kezelésével kapcsolatos további információk a Google adatvédelmi szabályzatában találhatók: https://policies.google.com/privacy.

A megkötött általános szerződési feltételek részletei (amelyek garantálják az adatvédelem szintjét harmadik országokban) itt találhatók: https://support.google.com/adspolicy/answer/10042247?hl=de.

A Google hirdetési beállításait a következő weboldalon tudja kezelni: https://adssettings.google.com/?hl=de (Ez a beállítás törlődik, amikor törli a cookie-kat).

Használjuk:

Google Analytics

Weboldalunk a Google "Google Analytics" szolgáltatását használja. A Google Analytics sütiket használ (lásd fentebb a "Sütik" alatt), hogy elemezni tudjuk a weboldal látogatók általi használatát. A cookie által generált, a felhasználók által a weboldal használatára vonatkozó információkat általában a Google egyik USA-beli szerverére továbbítják és ott tárolják. Többek között a következőket lehet továbbítani: Az Ön IP-címe, a használt böngészőre és operációs rendszerre vonatkozó termék- és verzióinformációk (ún. user agent), a weboldal, ahonnan a hozzáférés történt (ún. referrer), a kérés dátuma és időpontja, valamint esetleg az Ön internetszolgáltatója.

Weboldalunkon aktiváltuk az IP-anonimizálást, így az Ön továbbított IP-címét lerövidítjük, és így részben felismerhetetlenné tesszük, azaz anonimizáljuk, mielőtt a DSGVO hatályán kívülre továbbítanánk. Csak kivételes esetekben a teljes IP-címet először a Google egyik USA-beli szerverére továbbítják, és ott azonnal lerövidítik.

A Google a mi megbízásunkból a továbbított információkat a weboldalunk használatának értékelésére, a weboldal tevékenységéről szóló jelentések összeállítására, valamint a weboldal tevékenységével és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja fel. Az Ön böngészője által a Google Analytics részeként továbbított IP-cím nem kerül összevonásra más Google-adatokkal.

A Google Analytics felhasználási és adatvédelmi feltételeiről további információkat a http://www.google.com/analytics/terms/de.html vagy a https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=de oldalon talál.

A cookie-k által generált és a weboldal használatával kapcsolatos adatok (beleértve az IP-címet is) Google-nak történő továbbítását és feldolgozását megakadályozhatja az alábbi linken elérhető böngésző plug-in letöltésével és a böngészőjébe történő telepítésével. Az aktuális link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

A sütik beállítását teljesen megakadályozhatja (lásd fentebb a "Hogyan kerülheti el a sütiket" című részt).

A Google Analytics használatának jogalapja a DSGVO 6. cikk (1) bekezdés 1. pontjának a) alpontja (az érintett személy hozzájárulása). Amikor először lép be a weboldalra, egy megjelenő tájékoztató szöveggel kérjük, hogy járuljon hozzá a szolgáltatás használatához. A hozzájárulását bármikor visszavonhatja a jövőre nézve, ha az összes sütit törli a böngészőjéből, vagy újra megnyitja a sütibannert. Hogy ez hogyan működik a böngészőjében, azt a böngésző utasításaiban találja meg.

Google Ads (korábban Adwords)

A Google "Ads" hirdetési szolgáltatását használjuk. Ez a szolgáltatás lehetővé teszi számunkra, hogy ajánlatainkat külső webhelyeken reklámozzuk az úgynevezett Google Ads segítségével. Azt is meg tudjuk határozni, hogy az egyes hirdetési intézkedések mennyire sikeresek. Ezeket a hirdetéseket a Google úgynevezett "hirdetési szervereken" keresztül szállítja. Ebből a célból hirdetési szerver sütiket használunk (lásd fentebb a "Sütik" alatt), amelyeken keresztül különböző paraméterek mérhetők a siker megállapításához. Mi magunk nem gyűjtünk vagy dolgozunk fel személyes adatokat a fent említett hirdetési intézkedéseken keresztül. A Google-tól csak statisztikai értékeléseket kapunk. Ezek az értékelések lehetővé teszik számunkra annak megállapítását, hogy az alkalmazott reklámintézkedések közül melyek a különösen hatékonyak. A reklámhordozók használatából nem kapunk további adatokat; különösen nem tudjuk Önt azonosítani ezen információk alapján.

A hirdetési oldalon (https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de)  többet megtudhat a Google hirdetéseiről, arról, hogy az Ön adatait pontosan hogyan használják fel a hirdetésekkel kapcsolatban, és hogy a Google mennyi ideig tárolja ezeket az adatokat.

A használt marketingeszközök miatt az Ön böngészője automatikusan közvetlen kapcsolatot létesít a Google szerverével. Nincs befolyásunk a Google által ezen eszköz használata során gyűjtött adatok körére és további felhasználására, ezért a jelenlegi ismereteink szerint tájékoztatjuk Önt: A hirdetések integrálása révén a Google megkapja azt az információt, hogy Ön felkereste weboldalunk megfelelő részét, vagy rákattintott egy tőlünk származó hirdetésre. Ha Ön regisztrált a Google valamelyik szolgáltatásában, a Google hozzárendelheti a látogatást az Ön fiókjához. Még ha nem is regisztrált a Google-nál, vagy nem jelentkezett be, lehetséges, hogy a szolgáltató megszerzi és tárolja az Ön IP-címét.

A nyomon követési eljárásban való részvételt többféleképpen is megakadályozhatja:

 1. úgy, hogy a böngészőszoftverét úgy állítja be, hogy ne fogadja el a cookie-kat (lásd fentebb a "Hogyan kerülheti el a cookie-kat" című részt),
 2. a konverziókövetésre szolgáló cookie-k kikapcsolásával a következő weboldalon: https://adssettings.google.com/?hl=de (ez a beállítás törlődik, amikor törli a cookie-kat) vagy
 3. a Firefox, Internetexplorer vagy Google Chrome böngészőkben történő végleges deaktiválásával a http://www.google.com/settings/ads/plugin linken.

Felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem tudja teljes mértékben használni weboldalunk összes funkcióját.

A Google Ads használatának jogalapja a DSGVO 6. cikk (1) bekezdés 1. pontjának a) alpontja (az érintett személy hozzájárulása). A szolgáltatás használatához való hozzájárulását akkor kérjük, amikor először hívja fel a weboldalt egy megjelenő üzenetszöveg segítségével. Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását a jövőre nézve, ha töröl minden sütit a böngészőjéből. Hogy ez hogyan működik a böngészőjében, azt a böngésző utasításaiban találja meg.

Google Maps

Weboldalunk a Google külső térképszolgáltatását, a "Google Maps"-et használja. A Google Térképet arra használjuk, hogy interaktív térképet biztosítsunk a weboldalunkon, amely megmutatja, hogyan találhat meg és érhet el minket. Ez a szolgáltatás lehetővé teszi számunkra, hogy weboldalunkat vonzó módon jelenítsük meg azáltal, hogy térképanyagot töltünk be egy külső szerverről. A szükséges adatokat általában a Google egyik USA-beli szerveréről kérik le. Ezzel a kéréssel többek között a következő információkat továbbítjuk a Google szerverére, és ott tároljuk: Az Ön IP-címe, a használt böngészőre és operációs rendszerre vonatkozó termék- és verzióinformációk (ún. user agent), az internetes oldal, amelyről a hozzáférés történt (ún. referrer), a kérés dátuma és időpontja, valamint esetleg az Ön internetszolgáltatója.

Ez a szolgáltatás az Ön böngészőjének webes tárhelyét használja. Erről bővebb információt a fenti "Webes tárolás" című részben talál.

A Google Maps használatának jogalapja a DSGVO 6. cikk (1) bekezdés 1. mondat 1. a) pontja (az érintett személy hozzájárulása). Amikor először lép be a weboldalra, egy megjelenő üzenetszöveggel kérjük a szolgáltatás használatához való hozzájárulását. A hozzájárulását bármikor visszavonhatja a jövőre nézve, ha az összes sütit törli a böngészőjéből, vagy újra megnyitja a sütibannert. A böngésző utasításaiban megtudhatja, hogyan végezze el ezt a böngészőjében.

Google Tag Manager

Weboldalunk a Google "Google Tag Manager" támogató szolgáltatását használja. Ez a szolgáltatás maga nem kezel személyes adatokat. A Google Tag Manager azonban olyan szkripteket indít el, amelyeket más szolgáltatások igényelnek az adatgyűjtéshez. A Google Tag Manager nem férhet hozzá ezekhez az adatokhoz.

 

Elemzési eszközök

Bizonyos szolgáltatásokat használunk, amelyek rögzítik a weboldal látogatóinak adatait, és azokat elemzésre bocsátják rendelkezésünkre. Ezeket az adatokat arra használjuk, hogy weboldalunkat, szolgáltatásainkat és ajánlatainkat használatorientáltan javítsuk. Különösen a következő látogatói viselkedési információk gyűjthetők: Az Ön IP-címe, a használt böngészőre és operációs rendszerre vonatkozó termék- és verzióinformációk (ún. user agent), a weboldal, ahonnan a hozzáférés történt (ún. referrer), a kérés dátuma és időpontja, valamint esetleg az Ön internetszolgáltatója, a hozzávetőleges származási hely (ország és város), a nyelv, a tartalomra kattintás és a megtekintés időtartama.

Az elemzési eszközök használatának jogalapja a DSGVO 6. cikk (1) bekezdés 1. pontjának a) alpontja (az érintett személy hozzájárulása). Amikor először lép be a weboldalra, egy megjelenő tájékoztató szöveggel kérjük, hogy járuljon hozzá a szolgáltatás használatához. A hozzájárulását bármikor visszavonhatja a jövőre nézve, ha az összes sütit törli a böngészőjéből, vagy újra megnyitja a sütibannert. A böngésző utasításaiból megtudhatja, hogyan működik ez a böngészőjében.

Használjuk:

Google Analytics

Weboldalunk a Google által nyújtott "Google Analytics" szolgáltatást használja. Lásd a fenti adatvédelmi információkat.

Hotjar

Weboldalunk a Hotjar Ltd. által nyújtott "Hotjar" szolgáltatást használja. ("Hotjar"), 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Málta. Ez a szolgáltatás lehetővé teszi számunkra, hogy mérjük és elemezzük az egérkattintásokat, egérmozgásokat és hasonlókat a weboldalunkon. Ennek során a Hotjar szerverre egy nyomkövető kód és különböző élettartamú sütik által gyűjtött információk kerülnek továbbításra. Ezek az információk egyrészt a szerver naplófájljai, másrészt az eszközzel kapcsolatos adatok, mint például az Ön eszközének IP-címe és e-mail címe, beleértve a vezeték- és keresztnevét, ha Ön megadta nekünk ezeket az információkat a weboldalunkon keresztül, a képernyő mérete, valamint az eszköz típusa, az Ön földrajzi elhelyezkedése és az Ön által preferált nyelv. Az alábbi linkre kattintva megakadályozhatja, hogy a Hotjar összegyűjtse az adatait. Ekkor egy opt-out cookie kerül beállításra az Ön végberendezésén, amely megakadályozza az adatgyűjtést a jövőben, amikor ezt a weboldalt látogatja: https://www.hotjar.com/opt-out.

A jogos érdek mellett a Hotjar használatának jogalapja a DSGVO 6. cikk (1) bekezdés 1. mondat 1. a) pontja (hozzájárulás az adatkezeléshez), amennyiben Ön megadta nekünk az e-mail címét, beleértve a nevét is.

Microsoft Clarity

Weboldalunk a Microsoft Corporation ("Microsoft"), One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA által nyújtott "Clarity" szolgáltatást használja.

A szolgáltatás lehetővé teszi számunkra, hogy elemezzük a felhasználók viselkedését a weboldalon. Ennek során olyan adatokat gyűjtenek, mint az IP-cím, a látogatás gyakorisága, a hely és a kérés időpontja, és továbbítják a Microsoft USA-ban található szervereire.

A Microsoft Clarity anonimizálási funkcióját használjuk, így minden gyűjtött adatot a gyűjtés után azonnal anonimizálunk.

A szolgáltatás használata során a cookie-k a weboldal látogatójának végkészülékén tárolódnak.

Megrendelés-feldolgozási szerződést kötöttünk a szolgáltatóval, amely tartalmazza a szokásos szerződéses záradékokat.

A Microsoftnál az adatvédelemmel kapcsolatos további információk a következő címen találhatók: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

 

Médiaszolgáltatások

Bizonyos szolgáltatásokat veszünk igénybe, hogy weboldalunkat digitális tartalommal töltsük meg és egészítsük ki. Ehhez általában külső platformok integrációs funkcióit használjuk. Ezen keresztül, amikor a tartalom a szolgáltató szerveréről lekérésre kerül, adatokat továbbítanak a szolgáltatónak, és általában ott tárolják, például az Ön IP-címét, a használt böngésző és operációs rendszer termék- és verzióinformációit (ún. user agent), a weboldalt, ahonnan a hozzáférés történt (ún. referrer), a kérés dátumát és időpontját, valamint bizonyos körülmények között az Ön internetszolgáltatóját. További információkért lásd fentebb a "Szerver naplófájlok" című részt.

A médiaszolgáltatások használatának jogalapja általában a DSGVO 6. cikk (1) bekezdés 1. mondat 1. f) pontja (az adatfeldolgozáshoz fűződő jogos érdek), kivéve, ha az adott szolgáltatásnál másként van meghatározva. A jogos érdek abból az érdekünkből fakad, hogy olyan weboldalt tudjunk Önnek kínálni, amely tartalmilag és megjelenésében is vonzó. A DSGVO 21. cikkének feltételei szerint bármikor tiltakozhat az adatai jogos érdekünk alapján történő feldolgozása ellen. Ehhez kérjük, használja az impresszumban megadott elérhetőségeket.

Használjuk:

Google Maps

Weboldalunk a Google által biztosított "Google Maps" szolgáltatást használja. Lásd a fenti adatvédelmi információkat.

 

Reklámszolgáltatások

Weboldalunkon szolgáltatásokat veszünk igénybe, hogy segítsük kínálatunk értékesítését és népszerűségét. Ezek a szolgáltatások például:

 • a weboldalunk látogatóinak böngészési szokásait rögzíteni, és ezen információk alapján megfelelő hirdetéseket kínálni
 • statisztikai adatokat gyűjteni a weboldalunkon található hirdetésekkel való interakcióról, amelyeket felhasználhatunk hirdetési erőfeszítéseink optimalizálására; vagy
 • más ügyfelek cégünkről alkotott véleményének átlagát jeleníti meg (ún. értékelések/ajánlások).

A szolgáltatások különösen a következő adatokat gyűjthetik: Származás (ország és város), nyelv, operációs rendszer, végberendezés (PC, táblagép vagy okostelefon), böngésző és a használt kiegészítők, hivatkozó (forrás, ahonnan a felhasználó érkezett), a reklámbannerekre való kattintások, a megtekintés időtartama, a reklámbannerekre való kattintás utáni műveletek. Ezeket az adatokat vagy azok egy részét az adott szolgáltatónak is továbbíthatják a szolgáltatás igénybevételének lehetővé tétele érdekében.

Az összegyűjtött adatokat automatikusan feldolgozzuk, többek között azért, hogy az Ön feltételezett preferenciái alapján megfelelő hirdetéseket jelenítsünk meg Önnek, piackutatási célokból vagy weboldalunk igény szerinti kialakítása érdekében. Ez automatizált döntéshozatalnak vagy profilalkotásnak minősül a DSGVO 4. cikkének 4. pontja és 22. cikke alapján. Ez az automatizált feldolgozás a DSGVO 22. cikk (2) bekezdésének 2. pontja szerint a TMG 15. § (3) bekezdése alapján megengedett. Önnek bármikor joga van tiltakozni az ilyen típusú adatfeldolgozás ellen. Ehhez kérjük, használja az impresszumban megadott elérhetőségeket.

A hirdetési szolgáltatások igénybevételének jogalapja a DSGVO 6. cikk (1) bekezdés 1. pontjának a) alpontja (az érintett személy hozzájárulása). Amikor először lép be a weboldalra, egy megjelenő tájékoztató szöveggel kérjük hozzájárulását az adatai feldolgozásához. A hozzájárulását bármikor visszavonhatja a jövőre nézve, ha az összes sütit törli a böngészőjéből, vagy újra megnyitja a sütibannert. A böngésző utasításaiból megtudhatja, hogyan működik ez a böngészőjében.

Használjuk:

Bing Ads

Weboldalunk a Microsoft Corporation ("Microsoft"), One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA által nyújtott "Bing Ads" szolgáltatást használja.

Az adatvédelemmel kapcsolatos további információkat a Microsoftnál a következő címen talál: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

Google Ads

Weboldalunk a Google cég "Hirdetések" szolgáltatását használja. Lásd a fenti adatvédelmi információkat.

Google DoubleClick

Weboldalunk a Google által nyújtott "DoubleClick" szolgáltatást használja. Lásd a fenti adatvédelmi információkat.

 

Az Ön megrendelésének feldolgozását végző szolgáltatók

Az Öntől gyűjtött személyes adatokat a szerződés feldolgozásának részeként továbbíthatjuk harmadik félnek, például a szállítással megbízott szállítmányozó cégnek vagy a fizetéshez igénybe vett szolgáltatásnak, amennyiben ez a szerződés teljesítéséhez szükséges.

A megrendelés feldolgozásához szükséges adatok továbbításának jogalapja a DSGVO 6. cikk (1) bekezdés 1. pontjának b) alpontja (szerződés teljesítéséhez szükséges adatfeldolgozás). Az Ön adatainak megadása és továbbítása azért szükséges, mert ellenkező esetben a megrendelését nem lehet feldolgozni.

Az Ön által a rendelési folyamat során önkéntesen választott adattovábbítás (pl. a szállítási státusz e-mailben történő megadása) jogalapja a DSGVO 6. cikk (1) bekezdés 1. pontjának a) alpontja (az érintett személy hozzájárulása). Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását a jövőre nézve. Ehhez kérjük, használja az impresszumban megadott elérhetőségeket.

Részletesen a következő szolgáltatókat használjuk:

PayPal

A fizetések feldolgozásához a PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. ("PayPal"), 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg "PayPal" szolgáltatását használjuk. Ez a szolgáltatás lehetővé teszi számunkra, hogy különböző fizetési módokat kínáljunk Önnek webshopunkban. Amikor Ön ezt a szolgáltatást használja, weboldalunk adatokat továbbít a PayPalnak, különösen az Ön IP-címét, a használt böngészőre és operációs rendszerre vonatkozó termék- és verzióinformációkat (ún. user agent), azt a weboldalt, ahonnan a hozzáférés történt (ún. referer), a kérés dátumát és időpontját, valamint bizonyos körülmények között az Ön internetszolgáltatóját.

Továbbá továbbíthatók leltári adatok, például név és cím, banki adatok, például számlaszámok vagy hitelkártyaszámok, jelszavak, TAN-ok, valamint szerződéssel, összeggel és címzettekkel kapcsolatos információk.

Az összegyűjtött adatok részletei és a PayPal által gyűjtött adatok feldolgozására vonatkozó információk a PayPal adatvédelmi szabályzatában találhatók: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=de_DE.

A DSGVO 6. cikk (1) bekezdés 1. mondat 1. f) pontja értelmében jogos érdekünk fűződik a PayPal használatához, amely a hatékony és biztonságos fizetési lehetőség biztosítása.

Az adatvédelmi jogszabályokkal kapcsolatos további információkért, beleértve a felhasznált hitelügynökségekre vonatkozó információkat, kérjük, olvassa el a PayPal adatvédelmi nyilatkozatát is: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=de_DE.

Stripe

A fizetés feldolgozásához a Stripe, Inc., 510 Townsend Street San Francisco, CA 94103, USA "Stripe" szolgáltatását használjuk.

Ez a szolgáltatás lehetővé teszi számunkra, hogy különböző fizetési módokat kínáljunk Önnek webshopunkban. Amikor Ön teljesíti a megrendelést, weboldalunk adatokat továbbít a Stripe-nek, különösen az Ön fizetési adatait (például bankszámlaszámát vagy hitelkártyaszámát), az Ön IP-címét, a használt böngészőre és operációs rendszerre vonatkozó termék- és verzióinformációkat (ún. user agent), azt a weboldalt, ahonnan a hozzáférés történt (ún. referrer), a kérés dátumát és időpontját, valamint bizonyos körülmények között az Ön internetszolgáltatóját. Továbbá továbbíthatók leltári adatok, például név és cím, banki adatok, például számlaszámok vagy hitelkártyaszámok, jelszavak, TAN-ok, valamint szerződéssel, összeggel és címzettekkel kapcsolatos információk.

Az összegyűjtött adatok részletei és a Stripe által gyűjtött adatok feldolgozására vonatkozó információk a Stripe adatvédelmi szabályzatában találhatók: https://stripe.com/de/privacy.

A DSGVO 6. cikk (1) bekezdés 1. mondatának f) pontja értelmében jogos érdekünk fűződik a Stripe használatához, amely abból áll, hogy a fizetési módok sokaságát a lehető legegyszerűbben kínáljuk egy szolgáltatón keresztül, és nem kell minden fizetési módhoz külön szolgáltatót megbízni. Ez egyúttal csökkenti az adatok címzettjeinek számát is.

Klarna

A fizetések feldolgozásához a Klarna Bank AB, Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Svédország Klarna szolgáltatását használjuk. A fizetés feldolgozása érdekében az Ön adatait (vezeték- és keresztnév, utca, házszám, irányítószám, település, nem, e-mail cím, telefonszám és IP-cím), valamint a megrendelésével kapcsolatban gyűjtött adatokat (számla összege, szállítási típus, cikk) továbbítjuk a Klarna részére az Ön személyazonosságának és hitelképességének ellenőrzése céljából.

Itt megtudhatja, hogy mely hitelügynökségeknek továbbíthatók az Ön adatai:

https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/credit_rating_agencies

Az adatvédelemmel kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el a Klarna adatvédelmi szabályzatát:

https://www.klarna.com/de/datenschutz/

Mollie

A fizetések feldolgozásához a "Mollie", a Mollie B.V., Keizersgracht 126, 1015CW Amsterdam, Hollandia szolgáltatását használjuk.

Ez a szolgáltatás lehetővé teszi számunkra, hogy különböző fizetési módokat kínáljunk Önnek webáruházunkban. A megrendelés teljesítésével weboldalunk adatokat továbbít a Mollie-nak, különösen az Ön fizetési adatait (például bankszámlaszámát vagy hitelkártyaszámát), az Ön IP-címét, a használt böngészőre és operációs rendszerre vonatkozó termék- és verzióinformációkat (ún. user agent), azt a weboldalt, ahonnan a hozzáférés történt (ún. referrer), a kérés dátumát és időpontját, valamint esetleg az Ön internetszolgáltatóját. Ezen kívül a kérés részeként rögzítésre kerül az átvitt adatok állapota és mennyisége is. Bizonyos esetekben az Ön kereszt- és vezetékneve, címadatai és egyéb, Ön által aktívan megadott személyes adatok is továbbításra kerülnek a Mollie részére.

Ha Ön a Mollie szolgáltatásait veszi igénybe, az Ön személyes adatait a Mollie többek között elemzési célokra és a Mollie munkatársainak képzésére is felhasználja. Az összegyűjtött adatokkal kapcsolatos további részletek és a Mollie által gyűjtött adatok feldolgozásának módjára vonatkozó információk a Mollie adatvédelmi szabályzatában találhatók: https://www.mollie.com/en/privacy.

Jogos érdekünk fűződik a Mollie használatához a Mollie Art. DSGVO 6. cikk (1) bekezdés 1. mondat 1. f) pontja értelmében, ami abban áll, hogy a lehető legegyszerűbben, egy szolgáltatón keresztül többféle fizetési módot kínáljunk, és ne kelljen minden egyes fizetési módhoz külön szolgáltatót megbízni. Ezzel egyidejűleg az Ön adatainak címzettjei számát is csökkentjük.

Egyéb szolgáltatások

Cookiebot

Weboldalunk a Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Koppenhága, Dánia által nyújtott "Cookiebot" szolgáltatást használja. A Cookiebot a jogi kötelezettségeknek való megfelelés és a weboldal látogatójának hozzájárulásának tárolása érdekében kerül felhasználásra.

A szolgáltatáson keresztül a következő adatokat gyűjtik és továbbítják a Cybot A/S-nek: Böngészőinformációk, Végkészülékinformációk, A weboldal látogatásának időpontja, Anonimizált IP-cím, Földrajzi hely, Opt-in és Opt-out adatok.

A szolgáltatás cookie-kat helyezhet el és adatokat tárolhat a weboldal látogatójának helyi tárolójában.

A megőrzési időszak az az időtartam, amely alatt az összegyűjtött adatokat feldolgozás céljából tárolják. Az adatokat törölni kell, amint azokra már nincs szükség a meghatározott adatkezelési célokból.

A felhasználói adatok kezelésével kapcsolatos további információk a Cookiebot adatvédelmi szabályzatában találhatók: https://www.cookiebot.com/de/privacy-policy/.

A bővítmény használatának jogalapja a DSGVO 6. cikk (1) bekezdés 1. pontjának f) alpontja (az adatfeldolgozáshoz fűződő jogos érdek). A jogos érdek abból fakad, hogy szükségünk van egy jogszabálynak megfelelő weboldalra, és hogy lehetőséget adjunk Önnek a cookie-beállítások kezelésére. A DSGVO 21. cikkének feltételei szerint bármikor tiltakozhat az adatai jogos érdekünk alapján történő feldolgozása ellen. Ehhez kérjük, használja az impresszumban megadott elérhetőségeket.

 

Az adatvédelmi nyilatkozat státusza: 30.03.2023

Forrás: Süddeutsche Datenschutzgesellschaft mbH